آخرین مورد از قربانیان این حادثه از ایران در محور ایران-اصفهان