آن روز که دولت با توجه به کاخ پیدا کرد ، آن روز که ما دعا می کنیم دولت و ملت خواندن