فیلم/ انتقاد دادستان تهران از برخی از نظرات به خودکشی جانبی