این سرزمین نفرین شده به عنوان گرم به عنوان زهره میâ € Œشود