تاکید کرد معاون وزیر آموزش و پرورش برای ترویج فرهنگ همبستگی و یک گواهی در دانش آموزان