مبارزه با کودک سه سال با / من به کمک شما نیاز دارند.