آمریکا با تشکیل ارتش و نیروهای روح اتحاد را نقض کرده است/ داعش با کردها کاری