وزیر انرژی هیئتی برای پیشگیری از قطع برق ناشی از گرد و غبار به اهواز می روند