بیرین و توضیح عدم وجود فعالیت های پس از گل را می دانید