نمی بهرامی و 14 دیگر بازیکن تیم ملی بسکتبال اردوگاه دعوت شدند