پس از قطع تغذیه با شیر مادر, آیا تغییراتی که بوجود می آیند و مهم است ؟