احتمال انسداد هراز است. آژانس اطلاعات مرکزی محصولات با توجه به کولاک