چند دقیقه قبل از آغاز عصر این جلسه از خانه باز شروع شد