علیخانی: برخی از وزرا نمی خواهید در دولت است. روح من به آنها به نیروی دولت نگه داشته