سران ۵ کمیته از مجلس به وزیر اقتصاد, پیام کتاب+صوتی