تعداد پرستاران در استان نسبت به میانگین کشوری نیز کمتر هست