Simi: تاتنهام فشار بیشتری در مقایسه با هسته آرم خواهد