عکس/ صفحه رسمی Instagram: من متاسفم برف نمی تواند فوتبال ایران را متوقف کن