سودمندی زوج های جوان در اسرائیل از 50 درصد تخفیف هتل در خراسان شمالی