«الهام علی اف» برای چهارمین بار پیاپی رئیس جمهور آذربایجان شد