در پاسخ تاج و تخت از یک غریبه و درخواست خبرنگار این شرکت عکس: