پس از برتری پر گل مقابل سوسیداد/ اختلاف: حتی یک شانس واقعی مسابقات با حذف نمیکند