جنبش جهاد: تهدیدهای آمریکا علیه سوریه تهدیدی علیه کل اعراب است