ماجرای بازداشت X و واکنش وزارت بهداشت/ که آنها را به نام سونوگرافی چیست ؟