او را محکوم عباس برای پیشنهاد شهرک اورشلیم پایتخت دولت فلسطین