ضرورت ادغام شرکت های کوچک برای گسترش صادرات/ ظرفیت فولاد در این عملیات از این تن