این وضعیت در اهواز بدترین; غلظت خاک در هوا بیش از 57 برابر حد مجاز/ تصاویر