روزنامه شوت ، پنجشنبه ۲۶ بهمن; تشنج از اموال آبی !