تعمیر و نگهداری درخشش تبدیل شدن به آسیب های اجتماعی و تجمل گرایی/حیوان خانگی یک کودک بدون مشکل!