یک یادآوری به هیئت به رئیس جمهوری و وزارت اقتصاد از نوسانات ارز