زمان برای حضور در مراسم تشییع نیاز از هر گونه شناسایی