رمان خوانی دوزبانه، «انجیل به روایت پیلات» در خانه هنر مانا