"خروج از افغانستان" گران ترین فیلم روسیه در سال ۲۰۱۸