جزئیات جدید از پیگیری وضعیت محیط زیست در مورد مرگ جانبی