مردم در این دو اتومبیل در گاراژ خیابان فدائیان اسلام