صنعت خودرو در کشور به تیک تیک کردن ایران, صنعت خودرو در جهان