اپل در مورد زمان عملکرد باتری مک بوک در حالت آماده به کار و کتاب و به دنبال!