در بهمن ماه سال گذشته تا پایان اجباری سپرده های خرد و غیر مجاز