سفیر روسیه: برخی از مقامات افغان و غربی در انتقال جنگجویان به افغانستان نقش