با هشدار نسبت به جدی بودن وضعیت هوا در لرستان/ گرد و غبار به جنوب استان های