تمرکز اجرایی بانک اقتصاد A. افراد ذکر شده تعیین نقش رهبران تیم در پیشبرد اهداف بانک