بر خلاف قطار باری در ایستگاه این است./ ۲۵ پرسه زن از خودرو و کاهش