سخنگوی گفت: نگا: دستگیری عوامل یک گواهی نامه از یک افسر پلیس در تهران در بخشی از زمان/ وضعیت سپاه پاسداران تحت کنترل شرکت