بهترین بازیکن در این جلسه al-الغرافه و تراکتور از زبان bülent