آشنایی با تیم است که بسیاری از باشگاه های دیگر در لیگ قهرمانان گل