دو بار اجرا کردن آهنگ "عمد" و "سحر و جادو خاص" از مخاطبان