تصاویر خیره کننده از شهرزاد کمال زاده, سوار بر موتور سیکلت-به عنوان