من نمی دانم چه آرام ... / شاهرودی: ایران به اوباما عار نیست