کنایه در مقابل فر: اندازه درخت, جنگل, آیا شما نمی بینید!