روز دوم از مشاهدات در مورد هواپیما از دست رفته و غیره. آن را در آغاز پرواز این هواپیما و در ما